Twoje obecne IP - 3.239.76.25

Regulamin

                                                                            

Regulamin serwisu internetowego https://enexer.pl/


 

§ 1 DEFINICJE

1.Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy.
2.Konto – nieodpłatna funkcja Serwisu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki
której Użytkownik może założyć w Serwisie swoje indywidualne Konto.
3.Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w tym osoby
fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
Konsumentem może być również osoba, które ukończyła 13 rok życia, za zgodą
przedstawiciela ustawowego.
4.Klient - Przedsiębiorca korzystający z Serwisu w ramach jednoosobowej działalności
gospodarczej.
5.Przedsiębiorca - Przedsiębiorca inny niż Klient.
6.Użytkownik - Konsument lub Przedsiębiorca lub Klient.
7.Regulamin – niniejszy regulamin.
8.Serwis - serwis internetowy Enexer.pl prowadzony przez Administratora pod
adresem https://enexer.pl/
9.Administrator - Właściciel serwisu                                                                                                                                                                                                                                         10.Akcje- zadania za które Użytkownik otrzymuje wynagrodzenie.
11.Sponsor- podmiot udostępniający Użytkownikom za pomocą Serwisu określone Akcje
do wykonania.

§ 2 KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

1.Adres e-mail: moneyland1000@gmail.com

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

1. Dla prawidłowego użytkowania Serwisu potrzebne jest:
Urządzenie z dostępem do Internetu
Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz włączanie i akceptacja plików
cookies.
2. Dla złożenia Konta w Serwisie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne
jest aktywne konto e-mail.

§ 4 KONTO W SERWISIE

1. Rejestracja Konta w Serwisie polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego
znajdującego się na stronie internetowej Serwisu oraz akceptacji niniejszego Regulaminu.
2. Niezbędnym warunkiem założenia Konta jest przestrzeganie zasad Regulaminu.
3. Każda osoba może zarejestrować się tylko jeden raz. Dane podane w formularzu
rejestracyjnym muszą być prawdziwe i aktualne.
4. W celu rejestracji Konta Użytkownik musi podać przy rejestracji adres e-mail oraz
wybrany przez siebie login, z zastrzeżeniem że login nie może być już zarejestrowany w
Serwisie przez innego Użytkownika.
5. W celu wypłaty wynagrodzenia, Użytkownik podaje numer rachunku bankowego i/lub
numer telefonu.
6. W ciągu 24h od momentu rejestracji na podany adres e-mial przesyłana jest
wiadomość dotyczącą weryfikacji Konta. W przypadku pozytywnej weryfikacji
Administrator manualnie akceptuje utworzenia konta.                                                                                                                                                                                                        

7. Konto rejestrowane jest na czas nieokreślony z możliwością usunięcia Konta przez
Użytkownika w dowolnym momencie lub przez Administratora jeśli naruszany jest
Regulamin, w szczególności gdy Użytkownik podaje fałszywe dane, tworzy multikonta,
używa jednorazowych adresów e-mail.

8. Użytkownik nie może udostępniać swoich danych i zawartości Serwisu osobom
trzecim.

§ 5 AKCJE

1. Akcje są zadaniami udostępnianymi w Serwisie polegające na wypełnieniu formularza,
wypełnieniu ankiety, rejestracji w grze, zapisie do newslettera,prostych klików czy otwarciu konta bankowego.
2. Każda Akcja posiada określony czas, oznacza to że aby odblokować ją ponownie
wystarczy zmienić adres IP.
3. Akcje podzielone są na grupy, w każdej grupie można wykonać maksymalnie po jednej
akcji na tym samym adresie IP - całkowicie zabronione jest wykonywanie dwóch akcji z
tej samej grupy na jednym adresie IP.
4. Zabronione jest korzystanie z zagranicznych adresów IP oraz wszelkich programów
do zmiany adresu IP na zagraniczny.
5. Akcje są dostępne wyłącznie dla polskich adresów IP.
6. W opisie każdej Akcji znajduje się stawka jaką Użytkownik otrzyma za wykonanie
zadania.
7. Zakazane jest podawanie fałszywych danych przez Użytkowników przy wykonywaniu
Akcji.

§ 6 ZARABIANIE

1. Administrator określa cykliczność z jaką Użytkownicy mogą wykonywać poszczególne
Akcje.
2. Wynagrodzenie za wykonanie Akcji zostaje przyznane jedynie po pozytywnej
weryfikacji przez Administratora wykonanej Akcji. Kwota ta zostaje dodana do salda
Konta Użytkownika automatycznie lub manualnie w zależności od rodzaju Akcji.
3. Wynagrodzenie wypłacane jest w przypadku uzbierania minimum wynagrodzenia za
wykonane Akcje w wysokości 10 zł. brutto*/netto*
4. Wypłata wynagrodzenia odbywa się na konto bankowe podane przez Użytkownika, przelew paypal lub
doładowanie telefonu.

5. Użytkownik zobowiązany jest do samodzielnego dokonania rozliczenia podatkowego
z tytułu uzyskanego wynagrodzenia. Rozliczenie powinno następować w deklaracji PIT
36 jako przychody z innych źródeł, wypełniając zeznanie PIT-36.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument i Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Administratorem za
pośrednictwem Serwisu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
W którym Konsument lub Klient otrzymał wynagrodzenie za udział w akcjach
Administratora i/lub współpracowników Administratora.
Aby Konsument lub Klient mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi
poinformować Administratora, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o
swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na
przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
Konsument lub Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy
umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi lub Klientowi, jeżeli
Administratora wykonał w pełni usługę (tj. dokonał wypłaty wynagrodzenia).
Niniejszym Administrator informuje Konsumenta lub Klienta, że po spełnieniu
świadczenia przez Administratora Konsument lub Kupujący utraci prawo odstąpienia od
umowy, a Konsument lub Kupując wyraża zgodę na wykonanie w pełni usługi przez
Administratora przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy w
rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta.

§ 8 PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie prawa autorskie do Serwisu wszelkich elementów Serwisu, w tym w
szczególności zdjęć i bloga, przysługują Administratorowi. Kopiowanie,
wykorzystywanie, rozpowszechnianie elementów Konta jest zabronione. Administrator
udziela Użytkownikom licencji niewyłącznej na używanie Serwisu Konta na polach
eksploatacji:
zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym techniką magnetyczną na kasetach video,
dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu
komputerowego CD, DVD,
wyświetlanie, publiczne odtwarzanie,
prawo obrotu w kraju i za granicą,
wypożyczanie, najem, użyczenie lub wymiana nośników, na których utwory utrwalono,
nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację
naziemną,
nadawanie za pośrednictwem satelity,
retransmisję utworów,
sporządzenie wersji obcojęzycznych utworów,
wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej (w tym Internetu),
publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
reemisję równoczesną i integralną przez inną organizację telewizyjną w nieograniczonej
ilości nadań i wielkości nakładów.

§ 9 REKLAMACJE

W przypadku wystąpienia wady towaru Użytkownik ma możliwość reklamowania
wadliwego działania Serwisu na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi
lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

Korzystając z rękojmi Klient lub Konsument może, na zasadach oraz w terminach
określonych w Kodeksie cywilnym:
Złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy chyba że Administrator niezwłocznie i
bez nadmiernych niedogodności dla Klienta lub Konsumenta wadę Serwisu usunie,
Żądać usunięcia wady Serwisu.
3. Administrator prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy
lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
4. Reklamacje dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres e-mail wskazany
w § 2 Regulaminu.
7. Rozpatrzenie reklamacji przez Administratora nastąpi w terminie do 14 dni.

§ 10 CHAT

1. Użytkownicy posiadający Konto mogą korzystać z usługi Chat.
2. Chat nie jest właściwym miejscem do zgłaszania wszelkiego rodzaju uwag, błędów i
problemów, gdyż takie informacje należy zgłaszać bezpośrednio Administratorowi.
3. Użytkownik korzystający z chatu nie może zamieszczać wpisów, które:
a) obrażają innych Użytkowników;
b) stanowią treści niezgodne z postanowieniami Regulaminu lub z przepisami prawa;
c) reklamują inne serwisu internetowe;

§ 11 DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas
korzystania ze Serwisu jest Administrator.

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji,
zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i
Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące
przetwarzania danych przez Administratora zawiera polityka prywatności zamieszczona
w Serwisie pod adresem https://enexer.pl/p/polityka-prywatnosci

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od
umowy)
_______________________
_______________________ adres e-mail: _______________________
- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*)
o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi(*) / o
dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):

.............................................................................................................................................................
.......................................................................

- Data zawarcia umowy (*) .....................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta lub Klienta (-ów): ..........................................................

Podpis Konsumenta lub Kupującego
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ............................................
(*) Niepotrzebne skreślić